سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک)

شاباک یا به صورت مخفف شین بت یا شین بث، سرویس ضد اطلاعات و امنیت داخلی اسراییل است. شین بت خلاصه کلمه ‹‹خدمت به امنیت›› است. ایسر هرئیل از زمان شکل‌گیری این سازمان تا سال 1952م. رئیس آن بود. نامبرده بعدها به ریاست موساد هم رسید.  این سازمان مسئول جمع آوریاطلاعات درباره سازمانهای اطلاعاتی خارجی مربوط به دول دوست و دشمن و فعالیتهایآنها و تأمین امنیت مقامات و تأسیسات اسراییلی، تحقیق درباره خرابکاری علیه دشمنانداخلی و خارجی، از جمله خرابکاری و تروریسم در اسراییل و خارج است.

 

 شین بت همهاطلاعات واصله را ارزیابی نموده و آنها را با اطلاعات آشکار مطابقت می دهد وگزارشات اطلاعات پخته را به سازمانهای مناسب دولتی ارائه می دهد. دو هدف اصلیفعالیت این سازمان، سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی شوروی (در سابق و قبل از فروپاشی) ودول عربی بود.  فعالیت‌های شین‌بت کاملا سری بود و حتی مردم اسم رئیس آن را هم نمی‌دانستند و سال‌ها تحت نظارت و مسؤولیت دفتر نخست‌وزیر فعالیت می‌کرد. اهداف شین بت در داخل اسراییل را می توان به چهار طبقه تقسیمکرد: اسراییلی، عربی، کمونیستی و خارجی است. افزون بر هدف عربی، به برنامه هایخرابکاری گروههای چپ نیز توجه دارد.

شین بث زمانى در عملیات مثبت اطلاعاتى و امور مهاجرت در کشورهاى بالکان بخصوص رومانى، بلغارستان، یوگسلاوى، و لهستان به نحو موفقیت آمیزى دخالت داشته است، ولى دیگر بدان ادامه نمى دهد . شین بت مقام مسئول در مسائل امنیت فیزیکى و امنیت کارکنان مى باشد در ضمن مسئول حفاظت و امنیت شخصى رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع است. شین بت قدرت دستگیرى کسى را ندارد و تنها در عهده بخش "وظایف ویژه" اداره بازرسى پلیس اسرائیل است که یک نیروى ملى است و اداره مرکزى آن در اورشلیم واقع شده است. زمانى که دستگیرى فردى لازم است شین بث گزارش مفصلى را درباره آن فرد به علاوه درخواست حکم جلب را به وزارت دادگسترى تسلیم مى کند اداره حقوقى درخواست را به بخش "وظائف ویژه" مى فرستد که حکم جلب را صادر و فرد خاطى را دستگیر مى کند. زمانى که که اقدام فورى لازمه و ضرورى است شین بث مستقیما بخش "وظائف ویژه" را باخبر مى کند، این بخش قدرت دستگیرى مظنون و زندانى نمودن موقت او را داشته و مى تواند صدور قبض ضمانت را به تعویق اندازد گاهى افسر شین بث به عنوان مشاور مخصوص در دادگاه کنار اعضای دادستانى حضور مى یابد.

سازماندهى:

شین بث، هشت " 8 " اداره براى انجام وظائف و عملیات خود را تشکیل داده است :

1- اداره امور اعراب

2- اداره امور غیرغرب

3- اداره امنیت حفاظتى

4- اداره پشتبانى عملیاتى

5- اداره تکنولوژى

6- ادره مشاورت حقوقى و بازپرسى

7- اداره هماهنگى و طرح ریزى

8- و امور ادارى.

ادارى منطقه اى صحرائى شین بث از مناطق "غزه سینا" با اداره مرکزیش در اشگلون منطقه شمالى که اداره مرکزیش در حیفا است و منطقه کرانه غربى با اداره مرکزى خود در اورشلیم واقع شده است یک واحد در داخل اداره مرکزى ملى شین بث در تل آویو مى باشد که به عنوان چهارمین اداره منطقه اى انجام وظیفه مى نماید این دوایر منطقه هاى خود نیز به بخشهاى متساوى دیگرى تقسیم شده اند ولى از تشکیلات اصلى مادر کوچکتر  مى باشند .

"امور اعراب" مسئول نظارت بر فعالیتهاى اعراب در زمینه هاى ضد جاسوسى عملیات ضد تروریستى کنترل براندازیهاى سیاسى تحقیقات حفظ نگهدارى اندکس " لیست اسامى و موضوعات " ضد اطلاعاتى درباره اعراب است واحد و اجزاى که اینگونه فعالیتها را به عهده دارند از قسمتهاى تدافعى و تهاجمى تشکیل شده اند این اداره از طریق دفاتر صحرائى که توسط افسران منطقه اى کنترل مى شود عمل مى نماید اینگونه افسران منطقه اى مى دهند ولى اتکا آنها در بر دایره "امور اعراب" براى راهنمائى و پشتیبانى است که شامل کمک در مسائل ضد جاسوسى و ضد خرابکارى و تامین مراقبتهاى مخفى و پشتبانى ضبط و بایگانى است وظائف نهائى اداره مرکزى " مقر فرماندهى کل " تعین دکترین، و نظارت و سیستماتیک نمودن فعالیتها مى باشد.

 دایره "امور غیرعرب" نفوذ به داخل احزاب سیاسى افراطى نظیر حزب کمونیست اسرائیل کمونیستها جدید چپ گرا که گروه عظیمى از منشعبین بوده و حامى اعراب مى باشند چپ جدید اسرائیل ضد صهیونیستها و سازمانهاى راست افراطى را به عهده دارد. این اداره همچنین تقلبات بازار سیاه قاچاق پول و اجناس به داخل و خارج از کشور و نقض قوانین کنترل اقتصادى را تحقیق و تعقیب و رسیدگى مى کند.

شین بث قوانین کنترل اقتصادى را تحقیق یا ضبط صحبتهاى دیپلماتیک تلفنى، و تلفنهاى داخل کشور مى باشد.

دایره امور غرب، مسئول روابط وابسته با بیگانگان و انجام همه تماسهاى مکاتباتى شین بث با دیگر سرویسهاى اطلاعاتى و امنیتى بیگانه مى باشد. بازپرسى از مهاجران یهودى که از شروى و کشورهاى اروپاى شرقى آمده اند، نیز توسط این دایره تقبل شده است.

اداره امنیت حفاظتى مسئول حفاظت از ساختمانهاى دولتى و سفارتخانه هاى اسرائیل، تاسیسات ال آل وزیم و کشتیهاى تجارى، تاسیسات علمى و صنایع نظامى، و حفاظت از رهبران کشور مى باشد در ضمن این اداره از همه مجتمع هاى صنعتى مهم و حیاتى مخصوصا صنایع که داراى ارزش عینى و یا بالقوه حفاظت مى کند.

در جلوگیرى از درز و افشای اسرار صنعتى نظیر اختراعات مراحل عمل آمار و غیره دخالت دارد همچنین روابط و تماس وابسته با کلیه افسران امنیتى که در داخل دولت اسرائیل فعالیت مى کنند نیز دارد اگر چه افراد گارد و افسران امنیتى حقوق خود را از موسساتى که در آن فعالیت دارند دریافت  مى کنند ولى استخدام آموزش و کنترل آنان در مسئولیت شین بث است اداره امنیت حفاظتى کنترل امنیت ارتباطات داخلى سرى را نیز در اختیار دارد.

براى مثال یک واحد کوچک در داخل این اداره تمامى مسائلى که در رابطه با جاسوسى است با دفتر سانسور نامه و تلگراف رتق و فتق مى کند.

اداره "امنیت حفاظتى" فعالیتهاى امنیتى شین بث را در خارج از کشور نظیر حفاظت از پرسنل دفاتر حمل و نقل، بخشهاى دیپلماتى تجهیزات و وسائل را اداره مى کند اگر چه موساد مسئول عملیات یک جانبه و مسائل "روابط وابسته" اطلاعاتى است و سرویس اطلاعات نظامى کنترل سیستم اتاشه نظامى و "روابط وابسته" نظامى را در اختیار دارد شین بث نیز امنیت حفاظتى و "روابط وابسته" با سرویسهاى امنیتى محلى کشورهاى بیگانه را مثال یک دفتر منطقه اى "امنیت حفاظتى" در پاریس وجود دارد که وظیفه و توجه عمده آن به امنیت از ال آل وزیم  معطوف مى باشد.

اداره "پشتبانى عملیاتى" مسئول پشتبانى و یارى ادارات عملیاتى با تامین مراقبت مخفى مشاهدات امنیت فرودگاه ها سانسور تجهیزات استراق سمع وظایف ویژه و پشتبانى در خنثى سازى امواج صوتى و ایجاد پارازیت مى باشد این اداره داراى واحدهاى تاکتیکى است که عملیات ضد اطلاعاتى حفاظت مقامات عالیرتبه کشورى و ضبط تلفنى رایایى مى رساند این اداره با به کارگیرى یک دستگاه گیرنده فوق العاده پیشرفته که بوسیله یک دستگاه کنترل با صفحات کلیدى که در دفاتر شین بث را از ضبط تلفنى از طریق جعبه هاى محلى انشعاب تلفنى و حتى از طریق مرکز تلفن که تحت نظارت وزارت خدمات مخابراتى و تلفنى مى باشد بى نیاز مى کند و نیز از امکان بهره بردارى سوع کارمندان چپ گراى "خدمات تلفنى" بدین نحو جلوگیرى مى کند.

اداره تکنولوژى پشتبانى خود را در اختیار ادارات عملیاتى در زمینه هاى زیر قرار مى دهد: الکترونیک مکانیک و شیمیائى این اداره پشتبانى تکنیکى خود را در حوزه هاى عملیاتى نظیر تامین مراقبتهاى مخفى صوتى و تصویرى ارتباطاتى، عکسبردارى، دخول سرى، ضبط تلفنى، سانسور نامه ها و وسایل امنیتى و غیره در اختیارات ادارات عملیاتى مى گذراند.

اداره "مشاورت حقوقى و بازرسى" مسئولیت همه پرسى هاى ضد اطلاعاتى و امنیتى که به بخش "وظائف ویژه" پلیس واگذار نمى شود را براى ادارات عملیاتى شین بث انجام مى دهد این اداره بهره بردارى ویژه اى از دستگاههاى ویژه اى از دستگاه دروغ سنج مى نماید همچنین بر موثق بودن منابع رسیدگى نموده و جعل کنندگان و یا عمال دوجانبه مظنون را مورد نظارت و رسیدگى خود قرار مى دهد پرسنل بخشهاى این اداره به مناطق مختلف کشور سفر کرده و آزمایش دروغ سنجى و بازپرسى را انجام مى دهد در ضمن در تهیه پرونده هاى محاکمه افراد و دیگر مسائل حقوقى مورد نیاز ادارات عملیاتى شین بث را یارى مى کند.

اداره "هماهنگى و طرح ریزى" مسئول هماهنگى متدولوژى ضد اطلاعاتى و امنیتى کارآموزى و ارزیابى و تقویت امنیتى و بایگانى و ثبت مرکزى است این اداره پرونده هاى "کارت و مشخصات" افرد غیرعرب را نگهدارى مى کند علاوه بر مراحل عادى صدور کارت مشخصات بایگانى و ثبتى نیز درباره تمام افرادى که در پلیس کشور پرونده دارند مى باشند بدین طریق همه دفاتر دولتى به سرعت مى توانند از طریق شین بث پرونده پلیس کارمندان کنونى یا آینده را رسیدگى و مشاهده کنند. همه گونه نتایج حاصل از مراحل ردیابى از قبیل رسیدگى به صحت اسامى تا تحقیق و بازجویى از همسایگان به این اداره کاتالیزه شده است. این بایگانى از یک کامپیوتر نظامى استفاده مى کند.

بایگانى اسامى و مشخصات اعراب هنوز به سبب مشکلاتى که در اسامى عربى وجود دارد به کامپیوتر مجهز نشده است.

امور ادارى، مسائل و وظائف عادى نظیر اداره پرسنلى مالى تدارکات و حمل و نقل ارتباطات و امنیت را به عهده دارد.

تشکیلات تعیین خط مشى در داخل شین بث "مدیریت سرویس" نامیده مى شود. این مجتمع یک بار در ماه تشکیل مى شود و اعضاء آن مشتمل از مدیران ادارت " از جمله مدیران منطقه اى " است که از یک رتبه و درجه مساوى برخوردار مى باشند.

عملیات اداری

رئیس شین بث توسط نخست وزیر انتخاب مى شود نخست وزیر ممکن است براى انتخاب کسانى مشورت و یا درخواست توصیه نماید ولى به تصویب مسئول کنست و کابینه نیازى ندارد. شین بث مسئول حفاظت از همه پرسنل اطلاعاتى غیرنظامى و پرسنل امنیتى است علاوه بر این شین بث پرسنل را بر اساس خصوصیات مشخصى که بر اصل وفادارى به کشور تحصیلات قابلیت و استعداد و توانائى استوار است انتخاب مى کند و در معرض پذیرش و تصویب سرویسهاى غیرنظامى کشور قرار مى دهد تا نهایتا به استخدام آنان درآید ارتش در قبال مراحل امنیتى که مرتبط به پرسنل نظامى است نسبتا خودمختار است زیرا که واحدهاى امنیت نظامى اکثر این مقدمات را شخصا به عهده دارد به هر صورت، شین بث، معیارها رویه ها و سیاستها، را براى کنترل امنیتى ارتش وضع و تنظیم مى کند.

از میان 500 شین بث حدود 100 نفر ابتدا انتخاب سپس غربال شده و نهایتا به عنوان افسر امنیتى تعلیم و آموزش داده شده اند تا در تمام تشکیلات دولتى به فعالیت بپردازند اینگونه افسران در دفتر نخست وزیر سرویسهاى اطلاعاتى و امنیتى از جمله موساد انیستیتوهاى علمى تاسیسات ال آل و مقرهاى خدمات خارجى مستقر شده اند.

اکثر کارمندان کادر که تعدادى از آنان نیز زنان اسرائیلى مى باشند از سوابق تحصیلى عالى، و تجارب گسترده برخوردارند. حدود 1/3 افسران        شین بث، در ابتدا شروع کار خود، به عنوان افسران امنیتى در خارج از کشور عهده دار وظایفى گردیده، و تحت کنترل ادارى و عملیاتى موساد قرار مى گیرند پس از اتمام تکالیف خارجى و بازگشت به کشور افسران شین بث به سرویس امنیتى داخلى بازگردانده مى شوند از آنجا که افسران عالیرتبه موساد و شین بث تحت کارآموزى و آموزش مشابه اى در مدرسه "عملیات عالى مشترک" قرار گرفته اند متد عمل و سبک کار مشابهى دارند.

تبادل پرسنل به مقدار زیادى در بین سرویسها معمول است شین بث ممکن است یک سرگرد ارتش را براى وظائف موقتى بپذیرد یا آنکه یک افسر بازنشسته را بر اساس کار دائمى به استخدام خود درآورد.

تمام کسانى که به استخدام شین بث درمى آیند در معرض تحقیقات کامل "سوابق امنیتى" قرار گرفته و حداکثر آزمایشات جسمى امتحان دروغ سنجى و آزمایشات دقیق روانکاوى را باید با موفقیت بگذرانند. رسیدگى امنیتى از متولدین اسرائیل نسبتا آسان است زیرا که اسرائیلى هاى جوان زندگى کاملا تدوین شده اى دارند و به سختى از راحت طلبى هاى زندگى خصوصى برخوردار شده اند پرونده هاى پلیس کارنامه مدرسه اى معلمین و پروفسرهاى دانشگاهى کارنامه نظامى جنبشهاى جوانان گرایشات سیاسى کارنامه راى آنان تاریخچه خانوادگى تمایلات سیاسى و دوستان آنان با دقت از نزدیک مورد بررسى و آزمایش قرار خواهد گرفت اگر متقاضى متولد خارج از اسرائیل است کارنامه مفصل مهاجرت او ممکن است اطلاعات مناسبى را آشکار کند که با "بازپرسى روبه رو" مى توان آن را دوباره بازرسى و چک نمود وفادارى به اسرائیل ملاک اساسى مى باشد.

 اگر متقاضى از جوانى یک صهونیست بوده باشد او به "طبقه بندى ویژه" تعلق دارد اگر او هرگز به احزاب چپ نظى یا به حزب دست راستى "هروت وابسته نبوده باشد امکان استخدام او نسبتا بهبود مى یابد اینکه یک یهودى گذشته اش ناشناس باشد نسبتا غیرممکن است زیرا که او زمانى در اختیار مسئولین کشور بوده است در ضمن چون در اسرائیل افراد کاملا مطمئن که داراى مجالس و محافل یهودى بوده و یا مى باشند از هر کشور بیگانه اى بسیار زیاد است آنها مى توانند مورد مشورت اطلاعاتى درباره متقاضیان قرار گیرند.

رئیس شین بث یک افسر رتبه اول از یک سرویس غیرنظامى مى باشد و داراى حقوق و مزایاى پذیرائى است تفاوت نسبتا ناچیزى بین رتبه وجود دارد که بواسط مزایاى نسبتا خوبى نظیر منازل مسکونى وسایل حمل و نقل و مسافرت مخصوصا در رتبه هاى بلندپایه جبران شده است.

روشهاى عملیاتی

عملیات شین بث در داخل اسرائیل مى تواند به 3 دسته ذیل تقسیم شود.

1- عملیات بر علیه بیگانگان به طور عموم

2- بر علیه اعراب

3- بر علیه اسرائیلها

به نظر مى رسد که در عملیاتها تفاوت ناچیزى در به کارگیرى تکنیکها وجود داشته باشد ولى داراى تفاوت بیشترى در شدت و دامنه آن مى باشد زیرا که اکثر آن بر علیه اعراب جهت داده شده است.

فعالیتها و عقاید دیپلماتها چه در داخل و یا خارج از تاسیسات دیپلماتیک موجود در اسرائیل از مهمترین مسائل مورد توجه شین بث مى باشد دولت اسرائیل ترجیح مى دهد که حضور دیپلماتها را به عنوان جستجو کنجکاوى و جمع آورى اطلاعات تلقى کرده تا آنکه براى ارتقا روابط صمیمى به اسرائیل آمده باشند.

درجه و ظن و شدت عملیات بر علیه دیپلماتها توسط روابط غالب بین کشورها و اهداف بلندمدت دیپماتیک آنها تعیین مى شود عملیات شین بث با پلیس و اطلاعات نظامى بسیار خوب و تنظیم و هماهنگ شده است پلیس اسرائیل بسیار نزدیک با شین بث در حفاظت از تاسیسات خارجى نظیر سفارتخانه ها و کنسولگریها فعالیت مى کند و در تامین مراقبتهاى مخفى دیپلماتها روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجى و توریستهاى مورد توجه شین بث با آن همکارى مى کند افسران پلیس مراقبت 24 ساعته در مقابل همه سفارتخانه ها کنسولگریها نمایندگى ها و مکانهاى هیئتهاى مسکونى و محلهاى مسکونى سفرا و مقامات دیپلماتیک را حفظ مى کند آنها ورود و خروج پرسنل خارجى بخصوص افسران دیپلماتیک را که بعد از ساعات عادى ادارى یا در تعطیلات در محل کار خود حضور مى یابند را ضبط مى کند در ضمن آنها شماره نمره اتومبیلى که افسران با آن حضور یافته و یا خارج مى شوند را یادداشت مى کنند نمره هاى دیپلماتیک در رنگ با اتومبیلهاى خصوصى تفاوت دارد و داراى اعداد پیشوندى است که کشورها بخصوصى را نشان مى دهد.

امنیت مناطق مرزى و سرزمینهاى اشغالى اساسا در مسئولیت سرویس اطلاعات نظامى گارد مرزى و شین بث است با استفاده از خبردهندگان که احتمالا از اعراب محلى یا یهودیان فلسطینى است و بسیار شبیه اعراب مى باشند شین بث توانسته است در عناصر مخرب عرب از جمله هسته هاى کمونیستى و گروهاى ناسیونالیست عرب نفوذ کند این خبردهندگان حین بازگشت به کشورهاى مجاور عوامل جاسوس محلى عرب را نیاز با خود همراه کرده و با هماهنگى با اطلاعات نظامى آنها را به عمال دوجانبه تبدیل مى کند.

غیر از اعراب شین بث نظر خود را اساسا به عناصر مخرب چپ معطوف ساخته است احزاب چپ که وفادارى خود را به شوروى اعلام نموده و آن را جز وظایف خود مى دانند از احزاب قانونى شناخته شده اند و در مجلس کنست نمایندگانى دارند شین بث به نحو کاملى در هسته هاى تشکیلاتى کمونیستها نفوذ کرده و از طریق خبر دهندگانشان فعالیتهاى آنان را دنبال مى کند و عملیات تکنیکى و تامین مراقبت مخفى را بر علیه آنان اجرا        مى نماید عمال شین بث در بسیارى از جلسات "جبهه بین المللى کمونیست" شرکت کرده اند.

از آنجا که همه خارجیان بدون توجه به ملیت یا مذهب که شامل یهویان نیز مى شود به عنوان خطرات بالقوه براى کشور اسرائیل به حساب آورده مى شوند سبب آن شده است که شین بث تعداد زیادى از خبردهندگان خود را از میان مردم محلى اسرائیل که به جهت کار و یا فعالیت در تماس با خارجیان مى باشند استخدام مى کند براى مثال کارمندان مشروب فروشى، منشى هاى هتل، تلفنچى، سکرتر، رانندگان تاکسى، مستخدمین، فروشندگان، خوروبار فروشى و شیرینى جات فاحشه ها، شوفرها و گارسونها در یک طبقه بندى ویژه اینگونه کارها مى باشند همچنین در این طبقه بندى اعضا اتحادیه هاى تجارى دانشمندان و کسانى که در زمینه هاى علمى مى باشند نیز قرار دارند.

در اسرائیل قانونى وجود دارد که به پلیس و سرویسهاى امنیتى اختیار مى دهد که هر تبعه اسرائیلى را در تماس با خارجیان است دستگیر و بدون اجازه رسمى یا بدون اجازه اسمى یا بدون دلیل موجه و آشکارى نظیر "استخدام" و یا "انجام معاملات" براى بازجوئى حبس نماید.

چون همه دیپلماتها در معرض تامین مراقبتهاى مخفى مى باشند شین بث به راحتى از تماس آنها با اتباع اسرائیلها آگاه مى شود زمانى که طرح و نقشه اى وجود داشته است و شین بث تحریک و ظنین شود براى افزایش و کسب اطلاعات بیشتر از وسائلى براى ضبط تلفن و تلگراف و استفاده از دیگر روشهاى تکنیکى مى کوشد احضار اتباع اسرائیل و تلاش در جلب همکاریهاى آنان توسط اعضا شین بث امرى غیرعادى نمى باشد در صورتى که فرد مزبور از این کار خوددارى کند متمم قانون جنائى " امنیت کشور " براى تذکر داده مى شود و نتایج شوم آن را به او اخطار مى کنند این امر معمولا شخص را وادار به قبول مى نماید مقامات امنیتى اسرائیل به دنبال آثار و علائمى از روابط نامشروع افراد مى باشند تا بتوانند آن را به عنوان مستمسکى براى جلب و پذیرش همکارى آنان به کار برند براى مثال شین بث تلاش کرد که توسط یک کارمند دفترى که روابط با یک دختر اهل اورشلیم داشت به دفتر سرکنسول ایالات متحده در اورشلیم نفوذ کند آنها کوشیدند که با صحنه سازى و حیله سقط جنین دروغین این کارمند را در یک تلاش ناموفق به استخدام خود درآورند آنها قبل از تلاش به اخاذى و تهدید او کوشیدند تا توسط این دختر اسرائیلى اطلاعاتى را بیرون کشند.

دو هدف بسیار مهم دیگر براى شین بث در اسرائیل سفارت آمریکا در تل آویو و تشکیلات نظارت بر آتش بس سازمان ملل متحد " پاسداران صلح " که داراى یک اداره مرکزى در اسرائیل است مى باشند دو یا سه کوشش ناتمام و عقیم در استخدام کادرهاى دریائى بوسیله پاداشهاى پولى انجام پذیرفته است عملیات شین بث در استخدام پرسنل روشهاى تهدید ترس و اخاذى مى باشد.

در سال 1945 یک میکروفن مخفى که توسط اسرائیلى ها در دفتر سفیر آمریکا در تل آویو کار گذارده شده بود کشف شد در 1956 یک ضبط تلفنى که متصل به دو تلفن محل مسکونى هیئت نظامى آمریکا بود پیدا شد در متصل 1960 یک میکروفن در پشت گچ دیوار دفترى که اتاق افسران عملیاتى کمیسیون مشترک آتش بس اسرائیل و اردن بود کشف شد.

رئیس شین بث اخیرا در شهادت در مقابل کمیته قضائى مجلس کنست اظهار کرد که شین بث مکررا دست به دخول غیرقانونى و ضبط تلفنى در اسرائیل زده است برطبق گزارشات آنچه مورد توجه اعضا کمیته بوده است مسئله تهیه اطلاعاتى است که مرتبط به "امنیت ملى" نمى باشند اینگونه تذکر داده شده است که اینگونه فعالیتها بر اساس هیچ قانونى نمى باشد و تنها با اجازه و اختیار رئیس شین بث بدان عمل شده است.

اسرائیلى ها خود را در اجرا ماهرانه تامین مراقبتهاى مخفى و دخول سرى بسیار خوب نشان داده اند زنان و مردان اغلب با هم در تیم هاى تامین مراقبت و تعقیب مخفى به منظور تخفیف شک و ظن قرار داده شده اند اگر شخص مورد تعقیب براى استفاده از تلفن در کنار کیوسکى توقف کند بلافاصله تیم تامین مراقبت شرایط را به مرکز کنترل اطلاع داده که آنها تیم "ضبط تلفنى" را باخبر کرده و تلاش به ضبط آن نمایند گفتار و یا اطلاعات مربوطه بلافاصله به تیم تامین مراقبت در خیابان منتقل مى شود پرسنل شین بث در دخول به منازل خصوصى مهارت داشته و در آنجا با مهارت به بازرسى اسباب و نامه هاى افراد مى پردازند. تجهیزات عکسبردارى قابل حمل مخصوصى براى اینگونه مقاصد به کار رفته و ظهور آن در لابراتوار شین بث به دست مى آید.

تکنسین هاى شین بث فرستنده هاى رادیوئى را در کیفهاى فونوگراف " دستگاه ضبط صدا " در کفه قلابى زیرین قوطى هاى قهوه کار مى گذارند همچنین در انتهاى اجاقهاى خوراک پزى دستى که مى تواى بدون درآوردن وسائل ارتباطاتى " گیرنده فرستنده " از آن به عنوان اجاق استفاده نمود نصب مى کنند.

 

 --------------------

منبع : سایت تبیان

 

/ 0 نظر / 228 بازدید